Klachtenclausule & Juridische info

Klachtenclausule

"Je tussenpersoon Certeza Verzekeringen cvba is het eerste aanspreekpunt voor je klachten.  Vind je dat je met je klacht niet bij je agent terecht kan of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde, dan kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. Tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38.  Wat als je niet tevreden bent met het antwoord van KBC-Klachtenmanagement?  Richt je dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as.  Of surf naar www.ombudsman.as.  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden". 

Hierbij de rechtstreekse link naar de klachtenclausule bij KBC

Juridische Info

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Certeza Verzekeringen geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de website of de websites waarnaar zij een link leggen.
De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling in de zin van de wet van 2 augustus 2002. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot onze kantoren. Alleen als uitdrukkelijk anders wordt bedongen, maakt de verstrekte informatie een aanbod uit. Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan die we expliciet vermelden. Bovendien mag u dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in uw rechtsgebied gelden.
De aansprakelijkheid van Certeza Verzekeringen cvba voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Certeza Verzekeringen cvba treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt helemaal niet tussen u en die derden. Certeza Verzekeringen cvba draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites. Certeza Verzekeringen cvba biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.
U kunt Certeza Verzekeringen cvba niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).
De dienst- en productinformatie die Certeza Verzekeringen cvba verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij KBC Groep NV, KBC Bank NV, hetzij KBC Verzekeringen NV, hetzij Certeza Verzekeringen cvba, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Meer informatie omtrent de bescherming van uw privacy vindt u bij privacy.

Zetel van de vennootschap: Certeza Verzekeringen cvba, Burg 47, 8820 Torhout, België
Tweede kantoor: Certeza Verzekeringen cvba, Leysafortstraat 18 a, 8810 Lichtervelde, België
BTW BE        0478894245    FSMA: 060633 A Verbonden agent, FSMA 121222 van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven

KANTOOR TORHOUT
Burg 47
8820 Torhout

 

 

T 050 21 26 35
F 050 22 05 87
Werkdagen: 8u30 - 12u00
Zaterdag: 10u30 - 12u00

KANTOOR LICHTERVELDE
Leysafortstraat 18 a
8810 Lichtervelde

 

 

 

 

 

T 051 72 21 22
F 051 72 69 87
Werkdagen: 10u30 - 12u00
Zaterdag: 8u30 - 10u30

 

FSMA 60633 • kantoor@certeza.be